Հայաստանի քաղաքական զարգացման արդի հիմնախնդիրներ. տեսական և մեթոդաբանական հարցեր