Գանձանակ հայ քաղաքագիտական մտքի և Հայաստանի քաղաքական պատմության, Պրակ 3. Հայաստանը տարածաշրջանում. Հայաստանը և Հայոց եկեղեցին