Իրավունքը և իրավահասկացումը իրավաքաղաքական ուսմունքների պատմության համատեքստում