Իրավունք

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում գործում է առկա և հեռակա ասպիրանտուրա, ինչպես նաև հայցորդություն

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ մասնագիտությամբ:

Համաձայն ՀՀ ԳԱԱ նախագահության 03.09.2013 թ. թիվ 4/1696 որոշման` սահմանվել է ՀՀ ԳԱԱ ընդունված ասպիրանտների և հայցորդների ուսուցման տարեկան վարձավճարի չափը, համաձայն որի նախատեսված է`
 

500 000 դրամ ասպիրանտների և 450 000 դրամ հայցորդների համար:

Սահմանված գումարներից յուրաքանչյուր ուսանողի տարեկան ուսման վարձավճարից 150 000 դրամ ասպիրանտների և 100 000 դրամ հայցորդների համար վճարվում է ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնին` վերջինիս մատուցած ծառայությունների դիմաց: 
Արտերկրի քաղաքացիների համար բոլոր մասնագիտությունների գծով տարեկան ուսման վարձը կազմում է 1 200 000 դրամ, որից 300 000 դրամը վճարվում է ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնին: