Պատմություն


Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք
Մասնագիտացում՝ Փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, իրավագիտություն, քաղաքագիտություն
Հիմնադրման տարեթիվ՝ 1969թ.
Տնօրեն՝ քաղ.գ.թ., դոցենտ Օրդուխանյան Էմիլ Հրաչյայի
Հասցե՝ ք. Երևան 0010, Արամի փ. 44
Հեռախոսահամար՝ (+374 10) 530571
Էլեկտրոնային փոստ՝ ipsl@sci.am
Ինտերնետային կայք՝ http://www.ipsl.sci.am
Գործունեության հիմնական ոլորտներ
Տեսական փիլիսոփայություն, գիտության տրամաբանություն և մեթոդաբանություն,
Հայ փիլիսոփայության և գեղագիտական մտքի պատմություն,
Սոցիոլոգիա` սոցիալական փոխակերպումների հիմնախնդիրները Հայաստանում, բնակչության միգրացիայի և օտարման հիմնախնդիրներ,
Քաղաքագիտություն՝ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում, քաղաքական ինստիտուտներ և քաղաքական գործընթացներ, քաղաքական մշակույթ, ժողովրդավարացման հիմնախնդիրներ,
Հայ իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավունքի տեսության ֆենոմենոլոգիական հիմքեր, իրավունքի և անվտանգության փոխհարաբերության հիմնախնդիրներ 

Հիմնական արդյունքներ
Հիմնադրվել է հայ փիլիսոփայական ժառանգության և գեղագիտական մտքի ուսումնասիրության գիտական դպրոց («Հայոց փիլիսոփայության պատմություն» հիմնարար մենագրության և անցյալի ականավոր հայ իմաստասերների փիլիսոփայական հայացքներին նվիրված մենագրությունների շարքի, «Вопросы теории и истории эстетики» մենագրության և «Հայ մշակույթի գործիչները արվեստի մասին» մատենաշարի հրատարակում):

Մշակվել է իմացաբանության ավանդական ընդհանուր խնդրից դեպի տրամաբանության, գիտության փիլիսոփայության և մեթոդաբանության ոլորտ անցման փիլիսոփայական հայեցակարգ (“Философия. История. Культура” աշխատության, “От логических атомов к физическим законам”, “LMP fundamental theory” գրքերի տպագրություն, գերմանացի փիլիսոփա Ի.Կանտի «Զուտ բանականության քննադատություն» դասական աշխատության հայերեն թարգմանություն և հրատարակում):

Ուսումնասիրվել են ժամանակակից հայ հասարակության սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրները, մշակվել են նրա հետագա արդիականացման ազգային մոդելները և ռազմավարությունը (հրատարակվել են “Армянское общество в трансформации”, “Современное армянское общество. Особенности трансформации”, «Հայ հասարակությունը 21-րդ դարասկզբին», «Հայաստան. օտարացած հասարակություն», “Armenian Society in Transition”, “Out-migration from Armenia – in Transboundary Migration in the Post-Soviet Space”, “One Nation – Three Sub-Ethnic Groups”, «Ղարաբաղյան ազատամարտը հայոց քաղաքական  գիտակցության մեջ», «Նոր աշխարհակարգը և Հայաստանը», «Իշխանություն և ընդդիմություն. քաղաքական խոսույթի վերլուծություն», «Տեղեկատվական հասարակություն. սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրներ», «Քաղաքական մշակույթը Հայաստանում. էվոլյուցիա և միտումներ», «Հարավային Կովկասի կոնսոցիատիվ ապագան», « Հայաստանի քաղաքական զարգացման արդի հիմնախնդիրներ»  մենագրությունները)

Ուսումնասիրվել են ազգային օրենսդրության և իրավակիրառման պրակտիկայի, իրավունքի և հայ իրավական մտքի պատմության տեսական հիմնախնդիրները (տպագրվել են «Միջնադարյան հայ իրավունքը և իրավաքաղաքական միտքը    (X–XIII դդ.)», «Իրավունքի տեսության և պատմության հիմնահարցեր», «Իրավունքի տեսության հիմնահարցեր. ֆենոմենոլոգիական մոտեցում», «Նոր իրավաըմբռնման անհրաժեշտությունը», «Արդարադատության հարցեր», «Իրավունք և հանցագործություն» մենագրությունները և գրքերը):