Փոխտնօրեն

Հայկ Հրահատի Սուքիասյան

2009 թ. — Քաղաքական գիտությունների թեկնածու «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ

2006-2009 թթ. — ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի Ինստիտուտ՝ ասպիրանտ ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ

2001-2006 թթ. — Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, 2001-2003թթ. Օտար լեզուների ֆակուլտետ, 2003-2006 թթ. Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, (ատենախոսության թեման՝ «Տեղեկատվական հասարակության սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրները», 062 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2009 թ. — մինչ օրս — Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան, Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոնի ասիստենտ, այնուհետև՝ դոցենտ

2013-2017թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական մինչ օրս լեզվահասարակագիտական համալսարան, UNESCO-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս

2013թ. /սեպտեմբեր/ — ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոնի մինչ օրս Քաղաքագիտության բաժնի դասախոս

2009թ. հուլիս — ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի մինչ օրս ինստիտուտ, Քաղաքագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տեղեկատվական անվտանգություն և տեղեկատվական պատերազմներ, երկրաքաղաքականություն (գեոպոլիտիկա), տարածաշրջանային հիմնախնդիրներ, քաղաքակրթությունների հիմնախնդիրներ

Հրապարակումներ
1. Информационное общество. проблемы и перспективы. “Философия, политика, культура”, Москва, 2011, сс. 275-289.
2. Բիհեվիոր (վարքաբանական) մեթոդը քաղաքագիտության մեջ. պատմություն և արդիա¬կանություն: «Հասարակագիտական միտքը արդի ժամանակաշրջանում 2012», Երևան, 2012, էջ 195-201:
3. Նորագույն երկրաքաղաքականությունը ՀՀ ազգային անվտանգության տեսանկյունից: Քաղաքագիտության հարցեր 2012, «Մանկավարժ» հրատ., Երևան 2013, էջ 118-129:
4. Ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքակրթական հարացույցը (Հանթինգթոնյան մոտիվներով): Քաղաքագիտության հարցեր 2015, Եր., Լիմուշ, 2015, էջ 31-47:
5. «Միջին Եվրոպայի» գերմանական հայեցակարգը և Առաջին Աշխարհամարտը: Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ) միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2015, էջ 153-158:
6. Պարչ-Նաումանի «Միջին Եվրոպայի» հայեցակարգերը: Բանբեր Երևան համալսարանի, Եր., «Գևորգ-Հրայր», 2015 (2), էջ 21-30:
7. Արենդ Լեյփհարթի «կոնսոցիատիվ ժողովրդավորությունը»: Պատմություն և Հասարակագիտություն, Տարեգիրք N1, Հայկարլիկ տպարան, Երևան, 2015, էջ 268-285:
8. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երեք փուլերը, երեք խմբերը և երեք հարացույցները: Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն, Եր., 2014, էջ 20-33 (Համահեղինակությամբ՝ Տիգրան Թորոսյան):
9. Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան/ Լևոն Շիրինյան, Էմիլ Օրդուխանյան, Հայկ Սուքիասյան.- Եր.: Գիտություն, 2016.- 135 էջ:

Պարգևներ
2011թ. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության կողմից կազմակերպված «Լավագույն գիտական աշխատանք-2010» մրցույթի հաղթող «Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն» անվանակարգում:

Լեզուներ
ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն